Vedeti mai jos traducerea si analiza erorilor din filmul :
"Tu esti Dumnezeu-Cum manifestati si creati propriul dvs. univers !"
"You are God - How you manifest and create your own universe !"

Erorile din filmul Agenda ezoterică/Esoteric Agenda /Agenda Ascunsă
Heraclit stia ca fiintele umane sunt co-creatoare ale universului, fie ca sunt sau ca nu sunt constiente de asta.
Fragment DK B75 BY 90
τοὺς καθεύδοντας ἐργάτας εἶναι καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων
toùs katheúdontas ergátas eînai kaì sunergoùs tôn en tôi kósmôi ginoménon
Chiar si cei ce dorm sunt co-creatori ai universului"(Mirahorian)
The sleeping are co-workers and fabricators of the things that happen in the world.(G.W.T. Patrick translation)
Those who are asleep are fellow-workers (in what goes on in the world).(John Burnet translation)
Even sleepers are workers and collaborators in what goes on in the universe. (Osho)
Ceux qui dorment sont des compagnons de travail…
Ceux qui dorment sont ouvriers et coopérateurs de ce qui se produit dans le monde(Simone Weil)
Note:
M. Antoninus vi. 42: πάντες εἰς ἓν ἀποτέλεσμα συνεργοῦμεν, οἱ μὲν εἰδότως καὶ παρακολουθητικῶς, οἱ δὲ ἀνεπιστάτως· ὥσπερ καὶ τοὺς καθεύδοντας, οἶμαι, ὁ Ἡράκλειτος ἐργάτας εἶναι λέγει καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων.
M. Antoninus vi. 42. Noi toti actionam impreuna pt un scop, unii constienti si cu intentie, altii inconstienti. Exact cum spunea Heraclit:" Chiar si cei ce dorm sunt co-creatori ai universului">
"We all work together to one end, some consciously and with purpose, others unconsciously. Just as indeed Heraclitus, I think, says that the sleeping are co-workers and fabricators of the things that happen in the world.(G.W.T. Patrick translation)

Surse/Sources:
Marc-Aurèle, Pensées, IV, 42.


Mai jos este indicata o carte care restituie omenirii nu un filosof, ci o fiinta umana trezita (un buddha), un maestru antic ascuns in Occident:
"Discurs asupra lui Heraclit-Armonia ascunsa/
"Discourse on Heraclitus- The Hidden Harmony"

care se afla la adresa de mai jos:
http://www.livingworkshop.net/PDF-files/The_Hidden_Harmony.pdf

Traducerea si analiza erorilor din filmul :
Tu esti Dumnezeu-Cum manifesti si creezi propriul tau univers"
"You are God - How you manifest and create your own universe"

http://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=related

Ne ocupam de acest film fiindca are tangenta cu procesul de trezire la scara planetara si incercam sa indicam unele erori.

Acest film prezinta cu multe deformari rezultatele cercetarilor unor specialisti din diferite domenii, in speranta ca expunerea acestor descoperiri, va ajuta la redarea viitorului planetei, proprietarilor de drept: oamenii. Deformarea vine la pachet cu informatia, fiindca orice popularizare a cunoasterii,la care au ajuns niste experti profesionisti este o activitate de interpretare sau de traducere in limbajul marelui public, iar acest lucru realizat de experti in interpretare este simultan o vulgarizare. Articolul din aceasta pagina incearca sa clarifice erorile expertilor in interpretare si vulgarizare.

Textul videoclipului este un colaj din Esoteric Agenda /Agenda ezoterică/Agenda Ascunsă
http://www.youtube.com/watch?v=cNDOeOEmEdA( subtitrat in lb. romana)
http://www.youtube.com/watch?v=FJiCU6Jw0Co&feature=player_embedded

si contine paragrafe cheie cu privire la trezire ( dezvoltate in note la sfarsit)
Exista o urmare fireasca a acestui film numita Kymatica sau Esoteric Agenda II, realizata de acelasi autor Ben Stewart - in care acesta se ocupa de calea de trezire, de eliberare; filmul se afla la adresa la indicata in Notele de sub textul videoclipului).

Textul videoclipului care ruleaza in aceasta pagina( notele se afla dupa text)

0:00-1: 55 ( Ben Stewart citeste textul de la adresa din Note)

Nu ştiu dacă doriţi să auziţi ce am să vă spun/I don't know if you want to hear what I have to tell you...
Nu ştiu dacă sunteţi gata - dacă sunteţi ... pregătiţi./I don't know if you're ready - if you're ... prepared...
Din păcate, nu mai este timp suficient.../ Unfortunately we are out of time...
Nu am altceva de ales, decat să-va spun adevărul, aşa cum il ştiu că este adevărat./I have no choice but to tell you the truth as I know it to be true...
Nu am de ales, decat să vă spun - indiferent cât de ridicol sau de absurd il veti interpreta ca este acesta/ I have no choice but to tell you - no matter how ridiculous or preposterous you interpret it to be...
Nu am de ales, decat să-ţi spun ....I have no choice but to tell you....
Tu esti Dumnezeu /You... are God.[vedeti: Nota de la sfarsit]
Tu esti creatorul şi proiectantul întregului univers /You are the creator and designer of the whole universe.
Tu esti responsabil pentru toate misterele minunate şi mizerabile ale vieţii./You are responsible for all the marvelous and miserable mysteries of life.
Tu eşti Acela/Aceea /You are the One.
Acela/Aceea care ne va salva /The One to save us.
Care se va salva pe sine /To save ... you.
Care sa salveze tot/ To save all of it.
[vedeti Nota de la sfarsit]

1:20
Numai ca ei nu doresc ca tu să ştii./Only they don't want you to know.
Ei nu doresc ca tu să ştii adevărul./ They don't want you to know the truth.
Ei nu doresc ca tu să ştii fiindcă dacă să ştii ... ei vor avea nici o şansă de supravieţuire/They don't want you to know because if you do... they will have no chance of survival.
[Nota DM: Vor supravietui in continuare linistiti, in timp ce masele vor fi târâte in saracie, boala, razboaie, conform planului de depopulare a planetei, daca vom continua sa acceptam furtul de voturi, daca mai participam la vaccinari obligatorii, la recrutari, daca vom accepta ca implacabila scaderea veniturilor si cresterea preturilor la hrana, energie...Cei ce practica aceasta politica aberanta, nu stiu ca vor fi obligati sa inchida toate centralele termice si electrice.. sau se bazeaza pe exportul de energie pt a face centralele sa supravietuiasca]
Ele sunt programele din propria creatie ... implantate în mintea ta./They are demons of your own design... embedded in your mind.
[ Nota DM: Implantate in minte sunt falsele credinte]
Ele vor face orice şi tot ce sta în puterea lor ... pentru a te opri de la a vedea. Pentru a te orbi. Distrage. Pentru a distruge orice şansă de trezire la adevăr./They will do anything and everything within their power... to stop you from seeing. To blind you. Distract you. To destroy any chance of your awakening to the truth.
[Nota DM: intotdeauna credintele, conceptiile comanda perceptiile; nu este nici o lupta ci o activitate de filtrare, de cenzurare a informatiilor,ceea ce ne conduce la orbire]
1:55
Principiul holografic spune ca viitorul este mereu prezent şi întotdeauna se desfăşoara în intreg, la fel cum exista o întregime neîntreruptă între toate lucrurile si toate obiectele din univers./The holographic idea says that the Future is always Present and always unfolding in the whole just as it is an unbroken wholeness among all things all objects in the universe.
[vedeti: Nota de la sfarsit]

Noi nu ne dăm seama cât de mult putem influenta lumea, doar cu atitudinile noastre şi cu ceea ce credem./ We don't realize how much we can effect the world just with our attitudes and what we believe.
Acesta este unul dintre lucrurile cele mai interesante despre ideea holografică .. iar în cazul în care realitatea este holografica o puteţi fi crea prin credinta in aceasta /That is one of the most exciting things about the holographic idea..if the reality is holographic you can be creat it by beliving it ..
[Nota DM: asa se mentine starea de prizonierat in realitatea secunda; daca ne punem credinta in ceea ce stim acum intarim gratiile inchisorii; incepem prin a recunoaste ca nu stim nimic si ne punem increderea in ceea ce experimentam direct dupa reintoarcerea acasa]
Dacă aţi învăţa cum să controlaţi puterea sa prin crede cu o credinţă profundă/ If you learn how to tap its power through believe with profound faith
Dacă veţi face aceasta dvs veţi fi capabili de a va schimba corpul într-un mod care pare a fi miraculos şi este clar că deja noi facem acest lucru la nivel inconştient./If you do that, you willl be able to change your body in a way that seems miraculous and is clear we are doing this on an unconscious level
Fiindcă eu gandesc că noi toţi avem aceste abilităţi (puteri divine; metafizice; siddhi) dar pur si simplu nu ne dam seama ca le avem, astfel încât acestea se manifesta în noi înşine, fara sa fim conştienţi/ Because I think we have all these abilities (methaphysical powers) we just don't realise we have them so they are unconscious in ourselves
Du-te la panoul de comanda ... avem nevoie sa stim la ce servesc toate butoanele, toate mecanismele uimitoare şi cum să le folosim/ Go to your control panel ...we got to learn what all swiches what all amazing mechanisms are for and how to do them how use them
[Nota DM: ucenicul vrajitor doarme crezand ca micul ego(o umbra) va avea vreodata acces la ceea ce apartine Sinelui( vederea directa; capacitatea de a actiona nemijlocit)]


2: 52 sau 1:59:48 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
http://spiritualjourney.forumotion.net/t821-exerpts-from-the-esoteric-agenda

Adevărul. Dar nu adevărul despre guverne, comert, religii , terorism, ori ceva extern, ci adevărul din noi înşine, dinlăuntrul psihicului nostru si din umbra sinelui nostru fals (egoul= ceea ce acopera adevaratul nostru sine)./Truth. Not the truth about Governments, commerce, religions, terrorism or anything external, but the truth within ourselves, within our psyche and our shadow self.

În special în culturile occidentale, suntem invatati ca a fii normal înseamnă doar a fi fericit, si niciodata trist, doar iubitor şi niciodată supărat, doar iertatori şi niciodată geloşi./ Especially in the western cultures, we are taught that being normal means only being happy, never sad; only loving and never angry; only forgiving and never jealous.
Acest lucru suna plauzibil, dar nu este./This sounds plausible but it isn’t.
Noi nu suntem meniti/construiti să ne reprimam nici una dintre emoţiile negative, deoarece aceasta provoacă dezechilibru./ We are not meant to repress any negative emotions because it causes imbalance.
Pentru a cuceri emoţiile noastre, noi trebuie să le îmbrăţişam, iar nu sa luptam cu ele./To conquer our emotions, we must embrace them, not fight them.
Noi trebuie să le recunoastem(constientizam; acceptam) şi să le permitem să-si servească scopul, pe măsură ce învăţăm de la ele/ We must acknowledge them and allow them to serve their purpose as we learn from them.
Cultura antică eseniană ne-a lasat învăţături care sunt datate in urma cu aproximativ 6000 de ani. [Nota DM: "Manuscrisele de la Marea Moartă" descoperite între 1947 si 1956 în mai multe grote de lângă Khirbet Qumran datează din perioada 250 î.e.n. - 70 e.n. iar nu de 6000 de ani ]. Ele ne învăţa că relaţiile noastre unul cu celalalt, cu Universul şi cu situaţiile şi evenimentele care apar, sunt oglindiri ale unei părţi a psihicului nostru, care trebuie să fie curăţat./The ancient Essene culture left teachings dating back about 6000 years. They taught that our relationships with one another, with the Universe and with situations and events are mirrors of the parts of our psyche that need to be cleansed.

3:43 sau 2:00:38 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
http://spiritualjourney.forumotion.net/t821-exerpts-from-the-esoteric-agenda

Scriitorul Gregg Braden [vedeti erorile acestui autor in Nota de la sfarsit] explica frumos si pe larg aceste lucruri în lucrarea sa. Munca sa grea de a înţelege aceste subiecte au contribuit în mare măsură la căsătoria intre stiinţa si spiritualitate./ Author Gregg Braden beautifully explains this entire segment at great length in his work. His hard work in understanding these subjects contributed largely to the marriage between science and spirituality.
Este foarte important să înţelegeti că atunci când va temeti de pierdere, de moarte, cand va este frica de război, de terorism sau de schimbare, voi le dati altora posibilitatea de a vă controla pe baza acestor temeri./ It is very important to understand that when you fear loss, fear death, fear war, fear terrorism or fear change, you are giving others the ability to control you based on those fears.

Atunci când luptaţi împotriva sărăciei sau împotriva rasismului, atunci când luptaţi pentru egalitate( in relatiile interumane) sau pentru libertate, faceti eroarea de încerca de a controla in afara niste atitudini eronate(Nota DM: niste efecte), care nu se pot cuceri decat in interior
[Nota DM:in planul cauzal al programarii conceptuale, iar nu exterior]/ When you fight against poverty or against racism, when you fight for relationships or for freedom, you are outwardly attempting to repress that which has been placed before you to conquer inwardly.

Aceste situaţii sunt oglindiri ale temerilor noastre./These situations are mirrors of our fears.

4:21
Acesta este motivul , pt care este important sa iubim si doar sa iubim".[Nota DM: Eroarea lui Gregg Braden este discutata in Nota de la sfarsit]. Iubiţi pe cei ce sunt de partea voastra, dar mai ales pe cei care sunt impotriva voastra. / This is why "it is important to love and only love". Love those who stand with you but especially those who stand against you.(Gregg Braden)

Nu va uitati la temerile dvs ca la o ameninţare. Mai degrabă, incercati să înţelegeti că această lume materială este doar o manifestare fizică, fie a iubirii, fie a fricii din constiinta voastra./ Do not look at your fears as a threat. Rather, understand that this material world is only a physical manifestation of either the love or fear in your consciousness
Este la fel de clar ca lumina zilei. Tot ce aveti nevoie pentru a cuceri în viaţa dvs se afla în faţa dvs. Dacă doriţi să înţelegeti care sunt adevărate dvs. temeri interioare , analizaţi-vă ambiţiile si inhibitiile./ It is as plain as day. All you need to conquer in your life is in your face. If you want to understand what your true inner fears are, analyse your ambitions and your inhibitions.

4: 50
Tot ce a fost explicat aici despre agenda ezoterică a puţinilor care alcatuiesc partea de sus a elitei nu reprezinta ceva de care să vă temeţi. Ei au actionat de mii de ani în spatele scenei pentru a manipula umanitatea şi aceasta a functionat, până acum./ Everything explained here about the esoteric agenda of the elite few at the very top is nothing to fear. They have been at work for thousands of years behind the scenes to manipulate humanity and it has worked, until now.

5:04 sau 2:01:58 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)

Este foarte uşor [sa fim manipulati] de catre oricare sistem de gândire, religios sau de altă natură, care se perinda prin istorie, daca acesta vine in intampinarea fricilor dvs. Este foarte uşor să se profite de aceste insecuritati, sa se exploateze fricile sau temerile noastre./ It is very easy for any system of thought, religious or otherwise, that comes along. It is very easy to play on that, to play on our insecurities.

[ Asa au proliferat toti cei care] ne-au asigurat ca totul este bine, care ne-au calmat insecuritatile noastre. Cei care ne-au spus: "Vom avea noi grijă de toate astea, asa ca nu va mai ingrijorati [Nota DM: lupii au spus mereu asta oilor duse la abator]. Asa ca nu mai dati vina pe religie; vina o poarta propriile noastre temeri, frici si insecuritati, ele au permis religiei să înflorească şi au permis atât de multor sisteme de gândire spoliatoare de putere [Nota DM: care castreaza sau fac neputincioasa fiinta umana] să prospere de-a lungul intregii istorii a umanitatii. De aceea, este atat de dificil sa ne eliberam din capcana ./To assure us all is well. We will be taken care of. We lap that up. So don’t blame religion; blame our own insecurities, which has allowed religion to flourish and which has allowed so many systems of thought that are disempowering to flourish throughout human history. That’s why we can’t get out of it.
[Nota DM: fiindca ii lasam pe altii sa gandeasca in locul nostru, sa fie constienti in locul nostru, sa iubeasca in locul nostru; sa se trezeasca in locul nostru; fiindca ii delegam pe altii sa ne vindece in loc sa o facem noi insine, sa faca sport in locul nostru]

5:32 [vorbeste Dr. Len Horowitz ]. 2:02:27 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)

Ron Sedgley, preşedintele departamentului de Chimie al Universitatii din California, Berkley, a aratat ca ADN-ul joacă rolul de antenă pentru reglarea celulară superioară( partea care asigura integrarea cu tot ce exista). /Ron Sedgley, Department Chairman, Chemistry at University of California, Berkley, showed that DNA acts as an antenna for cellular up-regulation.

Care este funcţia primordială de care se ocupă ADN-ul . Este o antena receptoare şi emiţătoare de fotoni(adică de lumină, campuri electro-magnetice), şi de fononi(adică de sunet). Pentru ce? Pentru reglarea celulară superioară
The primary function they taught us about what DNA is about. It is a receiver and transmitter of photons, light, and phonons, sound. For what? Cellular up-regulation

Asta insemnand ca spiralele ADN sunt imbracate in molecule piramidale de apă . Puterea piramidei în jurul spiralei ADN-ului energizeaza filamentele componente care preiau energia spirituală a vibraţiilor iubirii şi apoi o emit pt a declansa manifestarea precipitarii în câmpul cuantic a materiei fizice a corpului./ Meaning that they are water molecules. The pyramid power around the DNA spiral energising strands are taking in the spiritual energy of love vibrations and sending it out for manifesting precipitating in a quantum field the physical matter of the body.

Acestea sunt frecventele in herzi ( oscilatii/secunda) pe care muzicienii le folosesc pt a-si acorda instrumentele si pt a experimenta cu ele [vedeti Nota 5:32]
These are hertz frequencies or cycles per second that the musicians can re-tune their instruments to play and experiment with.

De ce? Din nou, aceasta este scala muzicala a Creatorului, solfegiul originar , îngropat în Biblie pentru 3000 de ani ./ Why? Again these are the Creator’s musical scale, the original solfeggio, buried for 3000 years in the Bible.

Aceasta cunoastere a apartinut preoţilor antici, care au ştiut cum să faca sa plutească sau sa leviteze pietre uriaşe pentru construirea de piramide şi cunoasterii masonice care pre-dateaza Egiptul antic[vedeti Nota DM pt acest fragment eronat]/So the ancient priests who knew how to levitate the huge stones for the building of the pyramids and the Masonic knowledge that pre-dates ancient Egypt.
[ Nota DM: ar trebui sa observam pe cine ridica in slavi acest predicator, expert in persuasiune(vedeti la sfarsit), cand de fapt este vorba de implicarea reprezentantilor civilizatiilor anterioare veniti din Atlantida; vedeti cartea "Calatori temporali din viitorul nostru"/"Time Travelers from Our Future" a lui Bruce Goldberg si cartea "Interviu cu un extraterestru/"Alien Interview", Based on Personal Notes and Interview Transcriptions Provided by : Matilda O'Donnell MacElroy, Editing and Supplemental Footnotes by: Lawrence R. Spencer care se poate descarca de la adresa:
http://www.thenewearth.org/Roswell.pdf]

Sansa de a avea aceste informaţii, de a cunoaste aceste frecvenţe, reda fiintelor umane, care au primit accesul la aceste cunoştinţe funcţia de creatie, de distrugere şi de a genera miracole./ The ability to have this information, these frequencies serve the function of creation, destruction and miracles on behalf of the empowered people who had access to this knowledge.

6:54
Spun asta din cauza metaforei de mai jos. Aceasta este diferenţa dintre puterea Creatorului şi a orice altceva, mai ales rău[ Nota DM: intareste tiparul bine-rau, atat de drag celor care tin omenirea prizoniera in dualitate, desi metafora arata ca existenta intunericului se datoreaza lipsei luminii]./I say that because of this metaphor. This is the difference between the power of the Creator and anything else, particularly evil.

Puteţi merge într-o cameră intunecata, neagra ca smoala, plina de rău, plina de întuneric şi sa aprindeti o mica lumanare şi imediat întunericul dispare ./You can go into a pitch black room, full of evil, full of darkness and light a little candle and instantly that darkness flees.

Dar nu se poate face lucrul contrar . Nu te poţi duce într-o cameră bine luminată plina de adevăr şi de înţelepciune şi de dreptate şi de bucurie şi de sănătate şi de armonie cu puterea universală. Nici o cantitate de întuneric nu va dura şi nu va avea nici un efect în această cameră bine luminată /But you cannot do the opposite. You cannot go into a well lit room full of truth and wisdom and righteousness and joy and health and harmony with the universal power. You cannot take up any amount of darkness and go into that well lit room and have any effect whatsoever.

Aceasta este metafora la care meditez frecvent atunci când mă gândesc că nu mai am putere. Este cea mai mare lecţie pentru mine şi cred că toată lumea ar trebui să ştie că suntem de partea câştigătoare şi că vom câştiga în cele din urmă [Nota DM: intareste dogma luptei si a conflictului intre contrarii]./That is the metaphor which I frequently think of when I think that I am not empowered. It is the greatest lesson for me and I think for everybody else to know that we are on the winning side and that we will win in the end.

8:13 sau 2:05:10 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
( vorbeste Ben Stewart)
Pe măsură ce urmariti acest film, înţelegeti că nu exista o luptă care trebuie luptata [ Nota DM: va rog sa observati mesaje contradictorii care sparg unitatea; dupa ce Leonard Horrowitz a vorbit despre tiparul luptei, autorul introduce corectura necesara]. Nu este un război care urmează să fie purtat. Nu este nici o chemare la arme. Nici un deget trebuie să fie ridicat./ As you are watching this, understand that it is not a fight to be fought. It is not a war to be waged. No gun rights have to be exercised. Not a finger has to be lifted.

Cei mai mulţi oameni se întreabă cum de conteaza o singura fiinta umană si cum e posibil ca ea sa fie importanta. Ei se intreaba, daca toate acestea sunt atat de simple, iar aceste informaţii sunt disponibile, de ce nu si-a cucerit altcineva temerile şi de ce nu a schimbat lumea pentru toti ceilalti./Most people wonder how one person can make a difference. They ask that if all this is so simple and this information is available, why has not someone else conquered their fears and changed the world for everyone else.

Aceasta este enigma cea mai dificilă şi mai frumoasă care trebuie inteleasa. Realitatea voastră vă afectează pe dvs. şi numai pe dvs . Curiozitatea dvs. v-a condus la acest gen de informaţii pentru a servi unui scop foarte precis din viata dvs./This is the most difficult and beautiful conundrum to realise. Your reality affects you and only you. Your curiosity has led you to this genre of information to serve a very specific purpose in your life.

8:52 sau 2:05:47 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
Pentru a înţelege din punct de vedere vizual modul în care universul este cu adevărat o hologramă, un profesor de matematica de la Universitatea Yale a conceput o formulă, care a fost transformata intr-un program de calculator. Aceasta formula ii poarta numele, "Setul Manobret"/To understand visually how the Universe is truly a hologram, a math professor at Yale University developed a formula that is plugged into a computer programme. Named after him, the Manobret Set?
"Setul Manobret" arata un model aparent dezorganizat, dar indiferent cat de departe am mari imaginea modelului, vom gasi mereu acelasi tipar in interiorul intregului. Fiecare fractal divizat la infinit va reflecta intotdeauna intregul. Cand un singur fractal isi schimba modelul, suma totala a intregului tipar se schimba deodată cu el(intregul se modifica odata cu orice modificare a unei parti infime). / Shows a seemingly disorganised pattern but no matter how far you zoom into the design, you will always find the same pattern within the whole pattern. Each fractal broken down infinitely, will always reflect the whole. When one fractal changes its pattern, the sum total of the whole pattern changes along with it.

9:23 sau 2:06:18 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
Aceasta exemplifica intocmai ca nu este nevoie ca toata lumea sa se trezeasca. Nu exista o intrecere in a comunica acest mesaj, celor 6 miliarde de oameni de pe aceasta planeta. Este important numai ca tu, personal, sa inveti sa-ti invingi cele mai profunde frici ale tale, si sa inveti sa iubesti. / This exemplifies that the whole world does not need to be awoken. There is no race to inform the 6 billion people on this planet of this message. It is only important that you personally learn to conquer your inner-most fears and learn to love.

Cand iti vei vedea fricile drept ceea ce sunt cu adevarat, si iti vei stapani emotiile, atunci si doar atunci, vei fi liber cu adevarat. /When you see your fears for what they are and master your emotions, then, and only then, will you truly be free.
[ Nota DM: se introduce paradigma controlului, atat de draga egoului si celor care predica vointa si lupta, fara sa stie ca ceea ce vrem sa scadem se amplifica, fiindca orice actiune finanteaza o reactiune; trebuie sa intelegem ca problema este pusa eronat din cauza conditionarii in care este prizonier autorul si sa ne intrebam "cine pe cine controleaza?". Nu putem controla din periferie nimic, mai ales centrul]

9:56
Ce vei face ?/ What Will You Do?.

Note
Ben Stewart -Esoteric Agenda Agenda ezoterică/Agenda Ascunsă
http://www.youtube.com/watch?v=cNDOeOEmEdA( subtitrat in lb. romana)
http://www.youtube.com/watch?v=FJiCU6Jw0Co&feature=player_embedded
http://spiritualjourney.forumotion.net/t821-exerpts-from-the-esoteric-agenda
Ben Stewart - Kymatica este urmarea Esoteric Agenda/ Agenda ezoterică/Agenda Ascunsă II ( acum isi dedica eforturile caii de trezire, de eliberare ):
http://video.google.ca/videoplay?docid=-6736722752013377089&hl=en#

Nota 1
0:00-1:55
Autorul isi ia masuri de precautie pt ceea ce doreste sa afirme ( "Tu esti Dumnezeu") pt a nu fi acuzat de blasfemie sau de paranoia. Alan Watts se refera la faptul ca in cultura din Occident afirmaţia "Eu sunt Dumnezeu" este văzută ca o semnătură a nebuniei. In Orient brahmanii utilizau atat calea negativa [Neti! Neti; Nici asta ( nu sunt)! Nici asta ( nu sunt)!] , pt a elimina identificarea cu mintea si corpul si cu tot ceea ce este efemer), cat si calea afirmativa [ afirmaţia "Eu sunt Dumnezeu" este folosita in practica mistica de detasare de realitatea fenomenala iluzorie si de identificare cu adevarata noastra identitate ( vedeti intregul articol la adresa de mai jos:
Marile Ziceri (Mahavakya) si Universul Holografic
http://www.danmirahorian.ro/Realitatea-Holografica.pdf)] .
"Eu sunt Brahman"( Sinele universal, Absolutul, Dumnezeu ) reprezinta o cale pe care o regasim si la Iisus dupa trecerea la regimul divin, nondualist sau holografic de functionare, atunci cand spune: "Eu si Tatal Meu ceresc una suntem";
Raspunsul la intrebarea "unde se afla Imparatia lui Dumnezeu sau cine este Dumnezeu ?" se afla in noi insine. Empedocle spunea ca: "Dumnezeu este un cerc, al carui centru este peste tot si a carui circumferinta nu se afla nicaieri"/ "Dieu est un cercle, dont le centre est partout et la circonférence nulle-part." /" The nature of God is a circle, the center of which is everywhere, and the circumference nowhere" .
Iisus a spus ca Imparatia lui Dumnezeu se afla inlauntrul tau ?
"Impărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Impărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20-21; Rom.144.17; Vers.23)].

In continuare vedeti intregul pasaj din cartea lui Alan W. Watts intitulata " Aventuri in chimia constiintei"/"Adventures in the Chemistry of Consciousness", prefatata de Timothy Leary si Richard Alpert.
Este această trăire experimentală a reciprocitătii vointei şi a lumii, a starii in care esti simultan activ şi pasiv, in interior şi in exterior, sine şi non-sine, care evocă un aspect al acestor experienţe, care sunt paradoxale( de neinteles)pentru conştiinţa obişnuită: o convingere ciudată şi aparent neevlavioasa ca: "Eu sunt Dumnezeu"./"It is this vivid realization of the reciprocity of will and world, active and passive, inside and outside, self and not-self, which evokes the aspect of these experiences that is most puzzling from the standpoint of ordinary consciousness: the strange and seemingly unholy conviction that "I" am God./

În cultura din Occident această senzaţie este văzută ca o semnătură a nebuniei. Dar în India, aceasta este pur si simplu o chestiune inteleasa de la sine, fiindca centrul cel mai profund al fiintei umane, (Atman; sinele individual), este si centrul cel mai adânc al universului(Brahman; Sinele universal; Dumnezeu)/ In Western culture this sensation is seen as the very signature of insanity. But in India it is simply a matter of course that the deepest center of man, atman, is the deepest center of the universe, Brahman.

"De ce nu? Cu siguranta o vedere care pastreaza continuitatea lumii este mult mai întreagă, mai sfântă şi mai sănătoasă, decât una în care există o prapastie uriaşă între "Cauza a tot ce exista" şi efectele sale./ Why not? Surely a continuous view of the world is more whole, more holy, more healthy, than one in which there is a yawning emptiness between the Cause and its effects.

"Evident, "Eul", care este Dumnezeu, nu este ego-ul[ Nota DM: umbra sinelui proiectata pe ecranul mental/peretele pesterii din realitatea secunda], o constiinta de sine, care este simultan o stare in care se manifesta inconştienţa de faptul că limitele sale exterioare sunt deţinute în comun cu limitele interioare ale intregului univers./ Obviously, the "I" which is God is not the ego, the consciousness of self which is simultaneously an unconsciousness of the fact that its outer limits are held in common with the inner limits of the rest of the world.

"Dar în aceasta constiinta mai larga si mai puţin ignorantă sunt forţat să văd că tot ce am clamat ca apartin vointei şi intentiei au o frontieră comună, oricat m-as preface că le neg/ But in this wider, less ignorant consciousness I am forced to see that everything I claim to will and intend has a common boundary with all I pretend to disown.

" Limitele a ceea ce eu voiesc, forma şi alcatuirea tuturor acelor acţiuni pe care eu le pretind ca ale mele, sunt identice şi limitrofe cu limitele tuturor acelor evenimente pe care am fost învăţat să le definesc drept străine şi externe./ The limits of what I will, the form and shape of all those actions which I claim as mine, are identical and coterminous with the limits of all those events which I have been taught to define as alien and external."


1: 55 Proverb: "Viitorul este intodeauna prezent, asteptandu-te sa-l activezi/The future is always present, waiting for you to activate it"
Nimic din trecut nu s-a pierdut, fiindca informatia ramane prezenta pt totdeauna/Nothing in the past is lost for the information is ever present;
Informatia trecutului ramane accesibila celor care contacteaza Inregistrarile sau memoria constiintei colective, situata in plan eteric (Tiparele akasice/Akasha records)
"Cine controleaza trecutul controleaza viitorul. Cine controleaza prezentul controleaza trecutul/Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past."(George Orwell, 1984).
Prima parte("Cine controleaza trecutul controleaza viitorul"), se refera la corectarea erorilor din trecut prin ingineria temporala, pe care o practica civilizatiile care ne vor urma( calatorii temporali veniti din viitor).
Cea de-a doua parte("Cine controleaza prezentul controleaza trecutul") ne indica faptul ca intotdeauna cei aflati la putere la un moment dat confectioneaza istoria care le convine(aceasta este una din cauzele pt care se cenzureaza adevarata istorie, ascunzandu-se dovezile existentei unor civilizatii anterioare pe Terra, mult mai avansate, decat suntem noi azi)

Laureatul premiului Nobel, fizicianul David Bohm afirma, că lumea este un intreg fara fisuri(compartimentari), "o intregime, fara separari", si ca totul este interconectat, fara a tine cont de localizare. Avem nevoie să învăţăm să percepem holistic, pentru că lumea noastră şi întregul univers sunt in realitate interconectate. Este eronat să continuam să percepem lumea noastră ca un conglomerat de piese separate, fără legătură"./The Nobel Prize winning physicist David Bohm states, the world is an "unbroken wholeness"; everything is non-locally interconnected. We need to learn to perceive holistically because our world and the entire universe is actually interconnected. It is erroneous to continue to perceive our world as a conglomeration of separate, unrelated parts.[ SEE MORE ON: Oneness-The Path to Spiritual Awakening http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html]
Suntem fiinte de lumina, iar nu fiinte alcatuite din materie( toti atomii, din care suntem alcatuiti, au fost sintetizati in stele din lumina si raman in esenta lumina)/We are "light beings" http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html]

3:43 eroarea luptei este descrisa in articolul "Care sunt cele patru atitudini corecte pt. a realiza Impacarea, Trezirea, Eliberarea si Iluminarea ?"
http://www.danmirahorian.ro/Atitudini-Trezire.pdf
http://www.scribd.com/doc/21537363/

4:21 Eroarea "este important sa iubesti si doar sa iubesti"/"it is important to love and only love"(Gregg Braden) nu era facuta de maestrii din antichitate, dar manipularea asta doreste sa-i iubiti pe cei ce va ucid copii cu vaccinuri contaminate, pe cei ce va ocupa tara, pe cei care va lasa fara resurse sa traiti decent, pe cei ce va trimit copii sa lupte in razboaie. Acesti predicatori de genul lui Gregg Braden, care ne cereau sa-l iubim pe George Bush, au primit drept raspuns articolul "Care sunt cele patru atitudini corecte pt. a realiza Impacarea, Trezirea, Eliberarea si Iluminarea ?".
Important este sa nu confundati niciodata empatia( compasiunea; mila; capacitatea de a ierta), cu simpatia(iubirea; identificarea). Din cauza unor astfel de predicatori ai iubirii civilizatia terestra este repetenta si este alcatuita din fiinte adormite( inconstiente), din recipiente( in loc de izvoare), din morti ( cum spun reprezentantii tribului Kogi, urmasii civilizatiei Tairona). Din aceasta cauza civilizatia de pe Terra isi finanteaza zi de zi autodistrugerea, autoanihilarea, sinuciderea ( atat la nivel individual cat si la nivel colectiv). O civilizatie alcatuita din morti, din fiinte aflate in transa profitului cu orice pret (care isi contamineaza hrana, apele, aerul, care isi distruge muntii) nu are cum sa nu se indrepte individual si colectiv decat spre groapa.

Intre fericire şi suferinţă nu este decât o problemă de polarizare a aceleiaşi energii, care poate fi utilizată creativ(iubire, bucurie, regenerare) sau autodistructiv ( frică, mânie, ură, invidie).
Degeaba va tratati, daca nu constientizati ca ceea ce va ocupa va regenereaza (in cazul iubirii, bucuriei, compasiunii) sau va distruge ( frică, mânie, ură, invidie), fiindca primim intotdeauna ceea ce emitem, iar asa cum spune zicala "otetul rau vasul sau si-l strica primul".

In mesajul lui Iisus ni se cerea să nu ne opunem/să nu luptăm cu răul (" do not resist to evil/ nu te opune raului") pentru a nu rămâne prizonieri in planul acţiunii şi reacţiunii (identificare cu agresorul; finanţare energetică a entităţii cu care luptăm); in creştinismul alterat, de către cei ce l-au acaparat şi care l-au transformat in ideologie imperială(colonialistă), in religie obligatorie, turnata pe gatul popoarelor ocupate( colonizarea minţilor popoarelor ocupate prin implantare de credinţe false) se cere "să iţi iubeşti vrăjmajul sau agresorul" prin transformarea empatiei (milei; compasiunii) in simpatie.
Iisus de pe cruce a aratat milă şi compasiune(empatie):
"Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac(sunt incă orbi)", iar nu iubire (simpatie; identificare), cum ni se cere in varianta alterată de cotropitori.
Din cauza neinţelegerii principiului acţiunii şi reacţiunii oamenii luptă, intăresc obstacolul şi sfârşesc in a fi infrânţi (transa accidentală declanşată de ingustarea câmpului atenţiei la obstacol, face imposibilă ocolirea acestuia; de aici zicala: "de ce iţi e frică nu scapi";
"Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?" - Luca 12. 25) ori in a se identifica cu lucrul cu care se luptă (identificarea cu agresorul).
Zeiţa Isis spunea: "Nu luptaţi cu răul fiindcă, il finanţaţi, il intăriţi" (http://en.wikipedia.org/wiki/Isis).
Prin luptă cu insomnia aceasta se amplifică, se intăreşte, se prelungeşte până dimineaţa. Nici o dependenţă nu se vindecă prin luptă (controlul se realizează, după deschiderea prilejuită de abandonarea luptei, adică prin alt tip de actiune numit actiune directa sau nonacţiune, prin non-control). vedeti:
http://www.danmirahorian.ro/Atitudini-Trezire.pdf

5:04
Vatican Secrets EXPOSED! Jordan Maxwell
http://www.youtube.com/watch?v=5p_rrTs_WfQ&feature=relmfu
Alex Collier Earth Transformation
http://www.youtube.com/watch?v=0vqGRFTmANI&feature=relmfu
Colleen Thomas - Pleiadian Disclosure: History of the World and the ET Connection
http://www.youtube.com/watch?v=KNzJViM4Iwo&feature=relmfu

5:32 Ceea ce auzim din acest moment sunt mai degraba cuvintele unui predicator sau ale unui expert in persuasiune si manipulare, iar nu ale unui om de stiinta; este vorba de Dr. Leonard Horrowitz, cu pregatire in stomatologie (care pe situl sau este prezentat ca avand pregatire la Harvard University in educatie medicala si in media persuasion, cu expertiza in genetica, electrogenetica, virusologie, cercetarea vaccinurilor, autor a 16 carti publicate si o autoritate recunoscuta international in aceste domenii).

Ce ce afirma Dr. Len Horowitz in acest videoclip:

ADN-ul este o antena fractalica emitatoare si receptoare de campuri electromagnetice ( fotoni, campuri magnetice ) si de fononi ( sunete, vedeti utilizarea mantra din hinduism in vindecarea unor maladii considerate incurabile ori a celor 6 sunete vindecatoare din Qigong), iar aceasta antena este activata de structurile piramidale reprezentate de moleculele de apa

Ce nu se spune ?

Ca ADN-ul este o structura holografica ( adica in fiecare parte intalnim totul, iar nu doar forma spirala activata de piramide) morphogenetica ( adica lucreaza in planul campurilor de torsiune sau tachionice( lucru corectat in filmul: " DNA is a Torsion field antenna" ), ca si mudra, yantra, mantra, piramidele, samanta sacra a copacului piramida, Rudraksha Tree, Arborele lui Dumnezeu, coroanele imparatilor, cristalele nanostructurate, shungitul), care structureaza realitatea spatio-temporala ( vedeti amprenta sau efectul fantoma al ADN descris si in Partea 12 din 13 a Agendei Ezoterice/Esoteric Agenda)
si o poarta interdimensionala de comunicare si de integrare a tuturor celulelor intr-un intreg mentinand ancorarea in realitatea sursa si de aici cu tot ceea ce exista.
Pentru efectul fantoma al ADN va rog sa vizitati linkurile de mai jos:
Efectul fantoma al ADN: Masurarea directa a unui nou camp in sustrctura vidului- de Dr. Vladimir Poponin, care este abordata pe scurt in Agenda ezoterica Partea 12 din 13
The DNA Phantom Effect: Direct Measurement of A New Field in the Vacuum Substructure - by Dr. Vladimir Poponin briefly explained in The Esoteric Agenda Part 12 of 13
http://www.youtube.com/watch?v=QQNydZLz3WM&feature=related
Mai jos se afla un email de la Dr. Peter Gariaev, un colaborator alDr. Poponin
Below is an email from Dr. Peter Gariaev, a joint researcher with Dr. Poponin
http://twm.co.nz/DNAPhantom.htm
http://www.atarnotes.com/forum/index.php?topic=100134.0
Va rog sa vedeti conexiunile practice in siturile de mai jos:
Cum sa supravietuim Schimbarilor Planetare si Interplanetare ?
How to Survive the Earth and Interplanetary Changes ?

Intorcandu-ne acasa, in adapostul invulnerabil ( toate civilizatiile avansate se muta acolo impreuna cu planetele pe care le locuiesc), adica nu construind buncare subterane vulnerabile, nu se muta pe alte planete si nu se deplaseza in alte linii temporale, utilizand masini temporale (vedeti mai jos siturile dedicate " HIDDEN KNOWLEDGE/CUNOASTEREA ASCUNSA")

Solutia este sa ne trezim din hipnoza colectiva, sa ne eliberam din realitatea secunda, sa ne reamintim adevarata noastra identitate, sa eliminam separarea de noi insine si de realitate. Aceasta este Calea Trezirii(The Way of Awakening), care este si calea vindecarii tuturor maladiilor, fiindca este modalitatea de a ne reconecta la izvorul vietii (realitatea sursa ) sau la ritmurile care sustin tot ce exista.
Civilizatiile care ne-au precedat stiau acest lucru atunci cand au ales aceeasi radacina a termenilor medicina si meditatie( dupa cum stim utilizam o limba indeo-europeana, care isi are radacina in limba sanskrita) .

"Orice meditatie este o rugaciune, daca ea produce focul trezirii.
O rugaciune care nu mai produce focul trezirii nu este rugaciune"(Anthony de Mello ).

Calea care trebuie parcursa intr-o calatorie spirituala nu este in afara, orizontala, ci verticala, o intoarcere in profunzimea fiintei noastre.
"Nu există nici un astfel de lucru ca o călătorie spirituală. Dacă ar exista o călătorie spirituală, ar fi in lungime de doar un sfert de centimetru, dar de mai multi kilometrii adâncime.. Nu trebuie să pleci în afara ta pt a intra în conversaţie reală cu sufletul tau sau cu misterele lumii spirituale Eternul sau veşnicia este la ea acasă - în tine". - Maestrul Eckhart
"There is no such thing as a spiritual journey. If there were a spiritual journey, it would be only a quarter inch long, though many miles deep. You do not have to go away outside yourself to come into real conversation with your soul and with the mysteries of the spiritual world. The eternal is at home --within you." --Meister Eckhart
" Nu cauta in afara, ci intoarcete in tine insuti, fiindca in omul interior locuieste adevarul"/ " Seek not abroad, turn back into thyself, for in the inner man dwells the truth (St. Augustine)
Vedeti articolul: "Stiinta pierduta a sunetelor pentru reintoarcere la armonie individuala si planetara" (http://laotzu.spruz.com/pt/Stiinta-pierduta-a-sunetelor-pentru-reintoarcere-la-armonie-individuala-si-planetara/blog.htm),
unde vedeti ca orice sunet este generator de structuri de forma ( structureaza spuma subcuantica a oceanului in care pluteste realitatea manifestata).
Levitatia care foloseste sunetul era similara cu cea obtinuta de Viktor Grebennikov(Platforma zburatoare/Grebennikov's Flying Platform) prezentata in imaginea de mai sus
http://www.danmirahorian.ro/

Coduri vindecatoare/Healing Codes: Frecventel solfegiului secret/The Secret Solfeggio Frequencies
Sound Vibration Rates for Creation, Destruction and Miracles
1. UT/DO = 396 = 9
2. Re = 417 = 3
3. Mi = 528 = 6
4. Fa = 639 = 9
5. Sol = 741 = 3
6. La = 852 = 6
vedeti: Dr. Len Horowitz on Spirituality, Water and DNA
http://www.youtube.com/watch?v=XEmHJiUi3Ng&feature=related
Len Horowitz - DNA is a Torsion field antenna ! !
http://www.youtube.com/watch?v=Z6adHSKxF2A&feature=related
Len Horowitz - DNA: Pirates of the Sacred Spiral 1/11
http://www.youtube.com/watch?v=RMrvVssB5AM
Esoteric Agenda Agenda ezoterică/Agenda Ascunsă
http://www.youtube.com/watch?v=cNDOeOEmEdA( subtitrat in lb. romana)
http://www.in5d.com/esoteric-agenda.html
http://www.network54.com/Forum/272761/message/1293141684/Your+reality+affect
s+you+and+only+you.
--------------------------------------------------------------------------------
Textul redat in intre momentele 0:00-1: 55 continua in alta forma pe: http://www.digitalgangster.com/4um/archive/index.php/t-68569.html?s=f99c41b743a4c872158e236f09b650f4

--------------------------------------------------------------------------------
1:56:50 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
Filmul Esoteric Agenda raspandeste apoi dezinformarea ca a crescut frecventa rezonantei Schumann pentru a sustine accelerarea timpului pana la Punctul Zero din 21 Decembrie 2012.
Vedeti imagimea rezonantei tot la 7,83 Hz in articolul THE SEDONA EFFECT- Earth Frequency, Geomagnetic & Brainwave Resonance by Ben Lonetree, with Iona Miller, 2011 http://sedonanomalies.weebly.com/
In acest articol se aduce dovada ca "Impartim literalmente acelasi impuls cu tot ceea ce exista"/.We share the same impulse with all that is"

Introducerea filmului

Exista o planificare ascunsa in spatele fiecarei fatete a vietii terestre despre care credeam odinioara ca este separata. Exista grupari ale "Elitei" planetare ce guverneaza aproape fiecare organizatie politica, economica, sociala, corporatista etc., ba chiar si ONG-uri sau unele organizatii ce "se opun" sistemului.
There is an Esoteric Agenda behind every facet of life that was once believed to be disconnected. There is an Elite faction guiding most every Political, Economic, Social, Corporate, some Non-Governmental or even Anti-Establishment Organizations.

Filmul Esoteric Agenda incepe cu "Noi experimentam astazi inceputul unei mutatii majore la nivelul vibratiilor fizice si spirituale/We are now experiencing a major shift in both physical and spiritual vibration"
"Pana in 1986/1987 de cand oamenii de stiinta au inregistrat pulsul Pamantului, el a ramas mereu la aproximativ 7.8 cicluri pe secunda. ( Nota DM: referire la rezonanta Schumann, numita dupa fizicianul Winfried Otto Schumann care a prezis matematic existenta sa in 1952) . Aceasta a fost o constanta care a inceput sa creasca rapid la circa 9 cicluri pe secunda pana in 1996. Deci, intr-o singura decada, a crescut cam 2 cicluri pe secunda. Pana in 2012 acest puls va fi cam in jur de 13 cicluri pe secunda, exact cum indica teoria lui Fibonacci. Ce inseamna acest lucru pentru umanitate?
La fel cum cimatica a aratat ca frecventele mai inalte dau nastere unor tipare genetice mult mai complexe....

Nota DM: Termenul cimatică cymatics, Kymatica, Киматика este numele dat cercetatorul elvetian Hans Jenny(adept al învăţăturilor antropozofice ale lui Rudolf Steiner) in 1940 stiintei evidentierii tiparelor produse de sunete in fluide sau pulberi, nume ce deriva din grecescul kymatika (κυματικά), ce semnifica "studiul care priveste undele undele(acustice)"(de la kyma (κΰμα) : "unda, val,"). Hans Jenny a fost precedat de muzicianul si fizicianul german Ernst Chladni (1756 – 1827) si de savantul francez Jules Antoine Lissajous(1822-1880)
Experimente de acest tip, au fost efectuate anterior de catre Galileo Galilei în jurul datei de 1630 şi de către Robert Hooke în 1680, mai târziu au fost perfecţionate de Chladni, care le-a prezentat sistematic în 1787 in lucrarea: "Entdeckungen ùber die Theorie des Klanges" (Descoperiri în teoria sunetului). "
"La început a fost Cuvântul", în sanscrită "Nada Brahma". "Lumea este sunet"/"Il mondo è suono"

De ce au sters acest fragment din filmul Secretul
Why did they delete this from the Secret?
Sunteti doar fiinte din energie, alcatuite din vibratii

http://www.youtube.com/watch?v=fLnL8vPST34&feature=related

Cimatica este o stiinta la fel de veche ca lumea, iar despre aceasta se vorbeşte în scripturile vedice. Toată creaţia este o simfonie de sunete, de vibratii, în care părţile individuale se potrivesc atrase de rezonanţa cu sunetele similare.
Hans Jenny a fost deosebit de impresionat de observarea formelor create de vocalizarea in sanscrita a silabei sacre OM (AUM) (cunoscut pentru hinduşi şi buddhişti ca sunetul creaţiei, care corespunde Cuvântului, Logosului, Verbului din Biblia Occidentala) pulberea de licopodiu a răspuns la vibraţiile sonore generand un cerc cu un punct central, un simbol pe care stramosii din India reprezentau aceeaşi mantra Om (Aum). Nu este nimic nou pentru că Pitagora a avut deja intuitia cand a susţinut că "geometria a formulelor este muzica solidificata"

"E dificil de inteles ce se va intampla exact cu corpurile noastre fizice, dar scripturile antice, religiile pagane si monoteiste, scolile de ocultism si fratiile secrete, toate au oferit indicatii despre cum va fi aceasta experienta/ It is difficult to understand what exactly will happen to our physical bodies but ancient scriptures, pagan and monotheistic religions, mystery schools and secret fraternal orders have all given indications as to what this experience will be like".

1:59:10 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda)
http://www.youtube.com/watch?v=cNDOeOEmEdA

Text pe ecran (fara vorbire)/Text on screen (no speaking)
Biblia in editia King James (1 Corintieni15:51-53)/
King James Bible1 (Corinthians 15:51-53)

15:51Iată, vă spun o taină: nu* toţi vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi,
15:52 într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiţă.
15:52 Pentru că trâmbiţa* va suna şi morţii vor învia nesupuşi putreziriii şi noi vom fi schimbaţi.
15:52 Pentru că putrezirea aceasta trebuie să se îmbrace în neputrezire şi ceea ce* este muritor să se îmbrace în nemurire.(Biblia- Traducere de Dumitru Cornilescu 1931
51Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, 52In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
53For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

Tablele de smarald ale lui Thoth/Emerald Tablets of Thoth:
"Omul se afla intr-un proces de transformare catre forme de lumina care nu apartin acestei lumi".
"Man is in the process of changing to forms of life that are not of this world"
Cartea Mormonilor/Book of Mormons:
"Nu veti mai indura niciodata durerile mortii, cand Eu vin in gloria mea/ Veti fi transformati,intr-o clipire de ochi, de la mortalitate la imortalitate."
"In trupurile noastre ii vom vedea pe creatorii nostri".
Ye shall never endure pains of death, when I come in my glory, Ye shall be changed in a twinkling of an eye, from mortality to immortality"
"In our bodies we will see our creators"
Cartea Tibetana a Mortilor/The Tibetan Book of the Dead:
explica cum coduri vibrationale diferite conduc la experientele necesare intrarii intr-o stare buddhica ( de trezire de la termenul sanskrit "boddhi": trezit)
explains that different vibrational codes make up the experiences necessary to enter a Buddhist state.
Cartea egipteana a Mortilor Nuith or Nuit vorbeste in mod similar
Egyptian Nuith or Nuit speaks of very similar matters.

Aceasta va fi schimbarea vremurilor, perioada transcedentala a unor schimbari monumentale a umanitatii. /
This will be the shift of the ages, the transcendental period of monumental changes to humanity.

Cei nepregatiti pentru aceasta tranzitie, foarte probabil nu vor putea sa faca fata schimbarilor rapide ale psihicului. Singurul mod de a ne pregati pentru ce va fi sa vina, este sa cautam ceea ce am cautat pe tot parcursul vietilor noastre. Adevarul( de aici se intra in minutul 2: 52. din videoclipul redat in pagina)/Those unprepared for this transition will likely not be able to cope with the rapid changes in the psyche. The only way to prepare for what is to come is what we have sought after for our entire lives. The Truth.(1:59:48 in Agenda Ascunsă (Esoteric Agenda))
http://spiritualjourney.forumotion.net/t821-exerpts-from-the-esoteric-agenda